ﭼــﻪ ﺣﻘﯿــﺮﻭﻛﻮﭼﮏ ﺍﺳــﺖ ﺁﻥ ﮐﺴــﯽ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﺧﻮﺩﻣﻐــﺮﻭﺭﺍﺳﺖ !
ﭼــﺮﺍ ﻛـــﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧــﺪ ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺑــﺎﺯﯼ ﺷﻄﺮﻧــﺞ ، ﺷــــﺎﻩ ﻭ ﺳـﺮﺑــﺎﺯ ﻫـﻤــﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﻌﺒــﻪ ﻗــــﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـــﺪ.
جایگاه شاه وگدا
دارا وندار قبراست
تقواست که سرنوشت ساز است...
براے رسیدن به کبریا باید نه "کبر"داشت نه "ریا"....مواظب باشیم که " تقوا" ، بایک "تق" ، "وا" نرود.....


مناجات بسیار زیبای شهید چمران :

خدایا...
از بد کردن آدمهایت شکایت داشتم به درگاهت...
اما شکایتم را پس میگیرم...
من نفهمیدم...
فراموش کرده بودم که بدی را خلق کردی تا هر زمان که دلم گرفت از آدمهایت...
نگاهم به تو باشد...
گاهی فراموش میکنم که وقتی کسی کنارمن نیست...
معنایش این نیست که تنهایم...
معنایش اینست که همه را کنار زدی تا خودم باشم و خودت...
با تو تنهایی معنا ندارد...
مانده ام تو را نداشتم چه میکردم...

♡❤ دوستت دارم خدای من ♡❤


"الهــــی"
همه "نامهــای" ِ قشـنگ ِ"تــو"
را میگذارمـــشان روی ِ زخــم های ِ "د ِ لَ م".

گفــــته بــــودی "اَلجَبّــــار"
یعنــــی کســـی کـــه "جُــــبران مــی کنـــد" همـۀ
شکستگـــــیهـــایِ "د ِ لَ م" را

گفـــــته بـــودی "اَلمُصَـوِّر"
یعنــــی کســـی کــه از "نُــــو مـــی ســــازد"
همـــۀ آنـــچه را "ویـران" شـــده اســـت درون ِ "د ِ لَ م"

گفــــته بــــودی "الشّــــافــــی"
یعنــــی کســــی کـــه "شِــــفا" مـــی دهــد تمـــام ِ
"زخــــمهــــایِ عمــــیق" و "نـــا عــــلاج" را. . . .

هــــوای ِ "دلـم" ســـبک مــیشـــود بــا زمـــزمـۀ
نـــامهـــایِ زیـــبایـــت

نَفـــــس مـــــیکِشَــــم در هـــوایِ
"مــــهـربــانــــیهـایِ نـــابـــت"
"الهـــــی بہ امیــــــــــد تو "