عید غدیر خم بر مسلمانان جهان مبارکباد

خورشـیـد شکـفـته در غدیر است علی / بـاران بـهــار در کویــر است عـلی
بر مسند عاشقی شهی بی همتاست / بر ملک محمدی امیر است علی

باز تابید از افقْ روزِ درخشانِ غدیر  

شد فضا سرشار عطرِ گل ز بستان غدیر

***
موج زد دریای رحمت در بیابان غدیر 

 چشمه های نور جاری شد ز دامان غدیر

ای غدیر خم که هستی روز بیعت با امام 

 بر تو ای روز امامت از همه امت سلام

***
از تو محکم شد شریعت، وز تو نعمت شد تمام

  ما به یاد آن مبارک روز و آن زیبا پیام

ما زین جهان از پی دیدار می رویم، از بهر دیدن حیدر کرار می رویم
درب بهشت گر نگشایند به روی ما، گوییم یا علی و ز دیوار می رویم