من سخت کارکردن را مهم ندیدم، بلکه مهم تر، کار سختی را دیدم که هوشمندانه انجام دهند.