کنکور تمام شد!

دیگه سال بعد در کار نیست

راحت شدما

آخیییییییییییش

فقط امیدوارم گند نزده باشم،به همون رتبه پارسال راضی ام

عمومیاش ماه بود!

ینی قابل حل قابل جواب دادن بود

معارف که عالی(خدا کمک کنه همه اونایی که زدم درست باشه 85%رو شاخشه)

عربی یه سال هیچی نخوندم ولی فقط یه تست ترجمه نزدم بقیه ترجمه ها را زدم(قواعدم که هیچی)

ادبیات بد بودم ولی سوالاش خوب بود

زبانم امسال فک کنم خوب بشم اگه خدا بخواد

اما برسیم به اختصاصیا که ...

شیمی عین پارسال سخـــــــــت

پارسال یه مشت عدد دری وری داده بودند غیر قابل حل

امسال یه مشت عدد منطقی داده بودند غیرقابل حل :|

واکنش ترمیت اصن نمیدونم چی چی هس!!؟؟

ریاضی بد نبود..کاش بیشتر خونده بودم :( (امیدوارم 10%بشه)

فیزیکم خوب بود ولی باز کاش بیشتر خونده بودم

تا پایان ماه رمضون فقط عشق و حال و صفا و راحتی مطلق!

جونی نمونده برام

 

+امروز صبح که میرفتم جلسه کنکور ده برابر پارسال استرس داشتم!

خیلی حالم بد بود