شهادت موسس فقه جعفری ، امام جعفر صادق (ع) تسلیت ..+ دوروز پیش(شنبه 18مرداد) چند شهید (غواص) تو شهر ما تشییع شدند..حال و هوا و صفایی داشت
جاتون خالی

فردا(سه شنبه 20 مرداد) یکی از شهدا را تو گلستان شهدا زرین شهر (و دوستان اطلاع دادند یک شهید گمنام را در چمگردان تشییع) به خاک میسپارند..ساعت 10:30

#من_دوست_دارم_شهید_بشم