خاطـــــــــــرات بی هــــــــوا می آیند
گاهی وســـــــــط یک فــــــــــکر..
گاهی وسط خــــــــــیابان

گاهی موقع خواب

گاه و بیگاه ..

و

ســـــــــــردت میکنند..

خاطرات تمام نمی شوند،فقط تمامت میکنند !

 

 
+ چقدر خوبه که Line هست
چقد بهتر که تو لاین میشه پست گذاشت
چقد بهتر تر که یه پست باید حذف بشه
و چه عالی که بلد نباشی پست Line  حذف کنی و ...
و چه جالب که همزمان با پست گذاشتنم تو اینجا باشه!
:)