خدائیش با این روحیه میشه رفت سرجلسه کنکووووور؟؟؟
خدا به دادمون برسه..