..هیچ وقت فراموش نکن که تنها یک تنها می داند که تنهایی تنها درد یک تنها نیست..