خداحافظ

تا اعلام نتایج‌نهایی..

هی خدااااااا

بد بد خییییییلی بد

چرااااااااا؟