چه احساس مبهمی است حسادت !


واقعا که چه عالمی داشت is typing ..
چی گفتم اصن؟ :دی

+ بنیامین شنبه 12 دی میاد بیرجند

بودجه فراهم بشه میخوام برم

ولی خب نمیشه

پس به همین دانلود آهنگاش باید راضی باشم ..