دو ترم چقد زود گذشت ..


استاتیک ! 18.25 ! معجزه ای رخ داده .. !!!!