الهی!
فطرمان را فاطر، ایمانمان را فاخر و روحمان را طاهر بفرما
عید فطر فرخنده و مبارک باد# عید من زمانیست که تو به در آیی .. ماه که هر ماه بدر می آید